Általános szerződési feltételek viszonteladói tevékenységre

Általános szerződési feltételek viszonteladói tevékenységre

A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a biztributor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-894644, székhely: H-1112 Budapest, Kőoltár u. 4/A., a továbbiakban biztributor), alkalmazza. A jelen ÁSZF célja, hogy szabályozza a biztributor által forgalmazott termékek (szoftverek, hardverek, szolgáltatások, továbbiakban együtt: Termék) Végfelhasználók számára történő értékesítésére szerződött társaságok (továbbiakban Viszonteladók) jogait, kötelezettségeit, a Termék és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások értékesítése során az általuk követendő normákat, továbbá a felek együttműködését a Termékek értékesítésében.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a biztributor és a Viszonteladó jogviszonyában minden olyan esetben, ha a felek ezen ÁSZF tartalmától kifejezetten eltérő tartalommal meg nem állapodnak.

1. Fogalmak és általános részek
1.1. Fogalmak
1.1.1. Gyártó: adott Termék előállítója
1.1.2. Disztribútor: nagykereskedő, mely tipikusan közvetlenül a Gyártóval áll üzleti kapcsolatban, és a beszerzett termékeket tipikusan Viszonteladók számára értékesíti
1.1.3. Viszonteladó: Termékek végfelhasználók számára történő értékesítésében közreműködő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó
1.1.4. Végfelhasználó: a Termék végleges felhasználója. Amennyiben a Termékhez licensz-szerződés (EULA) tartozik, az a Végfelhasználóra vonatkozik.
1.1.5. Felek: biztributor és Viszonteladó együttes elnevezése.
1.1.6. Végfelhasználói Licensz Szerződés (EULA – End User License Agreement): a Disztribútor által e szerződés alapján forgalmazott bármely Termék végfelhasználójára vonatkozó szerződéses feltételek.
1.1.7. Termék: szoftver, hardver vagy szolgáltatás, melyet Disztribútor értékesítésre felkínál, értékesít vagy egyéb módon kezel. Terméknek minősül több egyedi Termék együttese is.
1.1.8. Árlista: a mindenkor elérhető aktuális változat tartalmazza az egyes Termékek árazását.
1.1.9. Árajánlat: egy vagy több Termék árára, kereskedelmi és egyéb feltételekre vonatkozó ajánlat
1.1.10. biztributor weboldala: a http://www.biztributor.hu. címen elérhető internetes honlap, beleértve a biztributor.hu domain alatt található további aldomain-eket és/vagy aloldalakat is, amelyeket biztributor adminisztrál.
1.1.11. Nap: jelentése minden a biztributor országában számított naptári nap, kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra utal.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
1.2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a biztributor és a Viszonteladó mindennemű jogviszonyára, mely a jelen Általános Szerződési Feltételekre hivatkozó Árajánlat vagy Viszonteladói Szerződés alapján jön létre. Az Általános Szerződési Feltételektől való bármely eltérés kizárólag Viszonteladói Szerződésben vagy külön jognyilatkozatban rögzítve, mindkét Fél által aláírva érvényes.
1.2.2. Amennyiben a Viszonteladói Szerződés vagy külön jognyilatkozat jelen ÁSZF pontjaitól eltérően rendelkezik, úgy ezen pontok tekintetében a Viszonteladói Szerződés vagy a külön jognyilatkozat az irányadó, minden egyéb tekintetben a jelen ÁSZF továbbra is érvényben marad.

2. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

2.1. Ajánlat
2.1.1. biztributor egy vagy több Termékre vonatkozó Ajánlatát egyedi Árajánlatban, általános Árajánlatban vagy általános Árlistában teszi meg.
2.1.2. Az Ajánlat tartalmazza mindazon lényeges feltételeket, különösen a Termék árát, az esetleges különleges fizetési feltételeket és egyéb, az ÁSZF-ben megjelölttől vagy az egyébként az iparágban általánosan megszokottól eltérő feltételeket, melyek az adott üzletkötésre vonatkoznak
2.1.3. biztributor jogosult ajánlatát a devizaárfolyamok függvényében megtenni.
2.1.4. Amennyiben az Ajánlatban a Végfelhasználó meg van jelölve, úgy az Ajánlat kizárólag a Termékeknek a megjelölt Viszonteladó által a megjelölt Végfelhasználó számára történő értékesítésekor érvényes. Viszonteladó ez esetben vállalja, hogy az adott Terméket más Végfelhasználó számára nem értékesíti, ellenkező esetben kártérítési kötelezettséggel tartozik.
2.1.5. Az Ajánlat nettó árakat tartalmaz, az esetleges ÁFA és bruttó értékek csak tájékoztató adatként szerepelnek. Amennyiben hiba, ÁFA-kulcs változás vagy egyéb ok miatt a nettó összegből a hatályos jogszabályok szerint kalkulált bruttó összeg az Ajánlatban szereplő bruttó összegtől eltér, úgy biztributor jogosult és köteles az Ajánlatban szereplő nettó összeg és a jogszabályok szerinti ÁFA-kulcs alkalmazásával kiállítani számláját.
2.1.6. Adott ügyletre vonatkozó újabb Ajánlat minden korábbi, az adott ügyletre vonatkozó Ajánlatot érvénytelenít.

2.2. Megrendelés
2.2.1. biztributor az ajánlatát azzal a feltétellel teszi, hogy ajánlati kötöttsége a Gyártó visszaigazolásának pillanatában áll be. biztributor fenntartja a jogot bármely Megrendelés visszautasítására, ha azt Gyártói partnere nem igazolja vissza.
2.2.2. Viszonteladó a biztributor Ajánlatának elfogadásával rendeli meg az abban szereplő Terméket.
2.2.3. Az Ajánlatra hivatkozó Megrendeléssel Viszonteladó az Ajánlatot elfogadja. A Megrendelésben az Ajánlattól, a Viszonteladói Szerződéstől vagy az ÁSZF-től eltérő feltételeket Viszonteladó érvényesen nem támaszthat. Ilyen külön feltételeket biztributor jogosult külön nyilatkozatban elfogadni, de arra nem köteles. Amennyiben ezen külön feltételeket biztributor nem fogadja el, úgy ezen feltételek nem válnak a szerződés részéve, semmisnek tekintendők, de ez a Megrendelés egyéb részeit nem érinti.
2.2.4. biztributor jogosult bármely Megrendelést visszautasítani, ha a Viszonteladó már korábban túllépte a számára engedélyezett halasztott fizetési limitet, az adott Megrendeléssel lépné túl azt, vagy ha számláinak fizetésével késedelembe esett.
2.2.5. biztributor jogosult a Megrendelés visszautasítására, ha azzal megítélése szerint Viszonteladó az üzleti érdekeit veszélyezteti.
2.2.6. A Megrendelés biztributor visszaigazolásával vagy a Megrendelés teljesítésével  hatályosul. biztributor visszaigazolása kizárólag írásban érvényes.
2.2.7. Amennyiben biztributor díjbekérőt vagy előlegszámlát bocsátott ki, a Megrendelés teljesítését mindaddig jogosult elhalasztani, amíg az előleg vagy foglaló összege számláján jóváírásra nem került. biztributor szállítási határideje csak ezen időponttól számítódik.

2.3. Megrendelés lemondása
2.3.1. Viszonteladó a Megrendelés lemondására való igényét a Megrendelés elküldését követően köteles írásban jelezni biztributor felé.
2.3.2. Viszonteladó a Megrendelést csak biztributor előzetes írásos hozzájáruló nyilatkozata alapján mondhatja le. biztributor ezen nyilatkozat megadását feltételhez kötheti, mely feltétel lehet lemondási díj követelése is. biztributor ilyen nyilatkozatot tenni semmilyen esetben sem köteles.

2.4. Teljesítés
2.4.1. Eltérő megállapodás hiányában biztributor a Terméket raktárában teszi elérhetővé. Az átvétel időpontjáról és helyőről szóló értesítés megküldése biztributor teljesítésének minősül.
2.4.2. biztributor jogosult, de nem köteles a Terméket elektronikus úton (e-mail, telefax) eljuttatni Viszonteladóhoz, illetve Viszonteladóhoz kiszállítani. Amennyiben a fizikai kiszállítás Viszonteladó kérésére történik, biztributor jogosult ennek igazolt költségét Ajánlatának módosítása nélkül külön felszámítani.
2.4.3. Amennyiben biztributor a Termék Viszonteladó telephelyén történő átadását vállalta, úgy a Megrendelés teljesítettnek minősül, amennyiben a biztributor vagy megbízottja a Termék átadását Viszonteladó telephelyén előre jelzett naptári napon munkaidőben reggel 9:00 és délután 18:00 óra között megkísérelte, függetlenül attól, hogy Viszonteladó a telephelyén tartózkodott-e, illetve a Terméket ténylegesen átvette-e. A Termék a sikertelen kézbesítési kísérlet után biztributor raktárában vehető át. Kivétel ezen pont alól, ha Viszonteladó a Termék átvételét jogszerű minőségi vagy mennyiségi kifogással megtagadta.
2.4.4. Eltérő megállapodás hiányában biztributor szállítási határideje a Megrendelés visszaigazolásától, illetve az előleg vagy foglaló számláján történő jóváírásától számított 8 hét.
2.4.5. biztributor az átadott Termékre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, továbbá a Terméken Viszonteladó mindaddig nem szerez semmilyen jogot, míg annak ellenértéke számára maradéktalanul, fizetési késedelem esetén kamatokkal növelten megfizetésre nem került.

2.5. Árak
2.5.1. A Megrendelések során alkalmazott szerződéses ár az elfogadott Ajánlatban szereplő ár, ennek hiányában a Megrendelés visszaigazolásában szereplő ár.
2.5.2. A 2.5.1 pont szerinti ár változtatásának jogát biztributor fenntartja, amennyiben az Ajánlat kiadása vagy a Megrendelés visszaigazolása és a teljesítés között a devizaárfolyam 1,5%-nál nagyobb mértékben megváltozik. Ez esetben az Ajánlat kiadásának vagy a Megrendelés visszaigazolásának  napján és a teljesítés napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt devizaárfolyambeli különbség szerint arányosan jogosult biztributor a vételárat módosítani. Az irányadó devizanem az Ajánlaton megjelölt devizanem, tipikusan EUR, €, USD vagy $ jelekkel jelölve.

2.6. Továbbértékesítés
2.6.1. Eltérő megállapodás hiányában Viszonteladó kizárólag Végfelhasználók számára értékesíthet Terméket. Különösen tilos a más Viszonteladók, Disztribútorok és Gyártók számára történő értékesítés. Értékesítésnek minősül e szempontból a bérbeadás, lízing, vagy bármely egyéb használatba adás is.

3. Fizetési feltételek

3.1.1. Ha a Viszonteladói szerződés vagy az Ajánlat másként nem rendelkezik, biztributor jogosult a Megrendelés alapján előlegszámlát vagy díjbekérőt kiállítani.
3.1.2. A számlát biztributor a szállításkor illetve azt követően jogosult kiállítani. A számlán szereplő teljesítési dátum a szállítás dátuma. Szállításnak minősül a biztributor értesítése is, mely szerint a Termék raktárában átvehető. 3.1.3. A számla kifizetése az abban megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékes.
3.1.4. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Viszonteladót a számla kiegyenlítésének visszatartására. Kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a biztributor a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
3.1.5. Utólagos fizetésre az a Viszonteladó jogosult, akit a biztributor erre írásban feljogosított.
3.1.6. Fizetési késedelem esetén biztributor jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét, de legalább évi 12%-ot késedelmi kamatként felszámítani.
3.1.7. Fizetési késedelem esetén a biztributor jogosult minden további Megrendelés esetén készpénzfizetést vagy előre átutalást kikötni, minden nyitott Megrendelés teljesítését készpénzfizetéshez vagy előre átutaláshoz kötni, illetve minden nyitott követelést azonnal esedékessé tenni, illetve minden nyitott Megrendeléstől és minden szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
3.1.8. Viszonteladó a biztributor számlájával kapcsolatban beszámítással nem élhet.
3.1.9. biztributor jogosult a Viszonteladóval szembeni követeléseit harmadik fél számára engedményezni
3.1.10. A biztributor által forgalmazott Termékre a Ptk. szavatossági, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet jótállási szabályai, továbbá a Gyártó által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

4. Adatkezelés, titoktartás

4.1.1. A biztributor a Viszonteladó adatait a kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli, melyre vonatkozóan Viszonteladó felhatalmazását a Megrendelés elküldésével kifejezetten megadja.
4.1.2. Viszonteladó kifejezetten felhatalmazza biztributort, hogy az számára a kereskedelmi kapcsolat elősegítése céljából elektronikus vagy egyéb formában információt küldjön, ide értve az e-mailes formát is.
4.1.3. biztributor jogosult a Viszonteladóval szembeni követeléseinek engedményezése során a Viszonteladóra és az adott ügyletekre vonatkozó adatok harmadik személy számára történő átadására.
4.1.4. Viszonteladó fizetési késedelme esetén biztributor jogosult a behajtás érdekében Viszonteladó adatait, illetve az adott ügyletekre vonatkozó adatok harmadik személy számára történő átadására.
4.1.5. Viszonteladó a kereskedelmi kapcsolattal összefüggésben biztributorról, annak Gyártóiról, a Termékről, üzleti stratégiáról, üzletpolitikáról, árképzésről szerzett minden olyan információt köteles üzleti titokként kezelni, amely nem köztudomású vagy bárki számára elérhető ingyenes adatbázisból nem megtudható. Üzleti titkot harmadik személy tudomására hozni kizárólag a titok jogosultjának előzetes írásos felhatalmazásával lehetséges. A Viszonteladó titokvédelmi kötelezettsége kiterjed munkatársaira, illetve az egyedi szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozóira is. A munkatársak vagy alvállalkozók magatartásáért a Viszonteladó mint sajátjáért felel.
4.1.6. Nem köti a titokvédelmi kötelezettség a Viszonteladót akkor, ha követelésének bíróság vagy más hatóság előtt történő érvényesítése érdekében használja fel az üzleti titoknak minősülő adatot, feltéve, hogy az igény érvényesítése érdekében az adott bírósághoz vagy hatósághoz fordulás elengedhetetlen és a felhasznált üzleti titok az ügy bíróság vagy hatóság által eldöntéséhez szükséges. Viszonteladó ez esetben is köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az adathoz az ügyben eljáró bíróság vagy más hatóság tagjain kívül harmadik személy ne férhessen hozzá.
4.1.7. biztributor az egyedi partneri szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben partnerről tudomására jutott bizalmas adatokat rendeltetésszerűen, a partner érdekeit szem előtt tartva kezeli.

5. Vis maior

5.1.1. A szerződő felek egyike sem tartozik felelősséggel a másik félnek, és nem esik késedelembe, illetve nem követ el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek teljesítését egy, a felek érdekkörén kívüli vis maior esemény akadályozza. Vis maior esemény bekövetkezésekor az érintett fél azonnal értesíti a másik felet, és amennyiben lehetséges, minden ésszerű dolgot megtesz kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.
5.1.2. Ha a vis maior esemény következtében a Viszonteladó nem tudja a szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni, és a körülmények hosszantartó vagy előre meg nem határozható elhúzódása miatt biztributor teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik, biztributor jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a partnerhez küldött írásbeli értesítéssel. biztributor ebben az esetben is jogosult azonban a vis maior bekövetkezéséig teljesített munkákkal arányos díjra.
5.1.3. Jelen szerződéses jogviszonyban vis maiornak tekintendő bármely olyan esemény, amely az adott fél által nem befolyásolható, és a fél nem képes a szerződés megfelelő teljesítését gátló eseményt előidézni vagy elhárítani.
5.1.4. Vis maiornak tekintendők különösen a természeti katasztrófák, háború; terrorista akciók; blokád; forradalom; lázadás; karantén; államosítás, országos sztrájk; állami, illetve jogalkotásra feljogosított szervek – jelen szerződés hatályba lépését követően – bármely a jelen szerződés teljesítését gátló intézkedése vagy intézkedések elmulasztása.

6.Felelősség
6.1. Amennyiben a jelen ÁSZF-ből, ideértve a most következő rendelkezéseket is, más nem következik, biztributor a jogszabályi rendelkezések szerint felel a szerződésszegő magatartásért.  A felek között létrejött szerződéses jogviszony tekintetében a Ptk. 6:142. §-nak második mondatának alkalmazása kizárt. A felek között létrejött szerződés megszegése esetére a felek a biztributornak a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét akként szabályozzák, hogy a szerződésszegéssel okozott kárt a jelen ÁSZF-ben foglalt kizárások és korlátozások figyelembevételével köteles megtéríteni, mentesül ugyanakkor a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Amennyiben biztributor szándékos, vagy gondatlan, de az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegést követ el, akkor a kárt a Ptk. 6:143 §-ban foglalt mértékben köteles megtéríteni. A gondatlan károkozás egyéb eseteiben, feltéve, hogy enyhébb jogi szabályozás nem létezik, biztributor csak lényeges szerződéses kötelezettség súlyos megszegéséből származó károkért felel, utóbbi esetben biztributor felelőssége azonban a szerződéskötéskor előrelátható, szokásosan előforduló károkra korlátozott. A kártérítés mértéke tekintetében biztributor felelőssége korlátozott, a kártérítés a felek között létrejött szerződésben foglalt vállalkozási díj 10 %-a, de maximum 10 000 000 Ft.
6.2. A 6.1. pont szerinti felelősségkorlátozás azon személyek által elkövetett vagy személyeknek a szerződésszegű magatartására is vonatkozik, akik helyett biztributor jogszabályi előírás folytán helytállni köteles.
6.3. Viszonteladónak az olyan esetleges károkat, amelyekért biztributort terhelheti a felelősség, haladéktalanul, írásban jeleznie kell biztributor felé.
6.4. Kötelező jogszabályi előírás hiányában a kártérítési igényekre irányadó elévülési idő egy év.

7. Egyebek
7.1.1. A tesztelés és bemutató céljából átadott Termék a biztributor vagy partnere tulajdonában marad, ezeket Viszonteladó csak a biztributor által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök szokásos elhasználódásán felüli elhasználódását, károsodását, elvesztését vagy megsemmisülését Viszonteladó köteles biztributor számára megtéríteni.
7.1.2. biztributor a jelen Általános Szerződési Feltételeket székhelyén munkaidőben betekintésre elérhetővé teszi, továbbá elhelyezi azt weboldalán a http://www.biztributor.hu/aszf.pdf webcímen.
7.1.3. biztributor Magyarországon bejegyzett, jogszerűen működő céggel rendelkező gazdasági társaság. Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellene olyan per, csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, vagy olyan hatósági vizsgálat, amely megakadályozná vagy gátolná jelen szerződésben megszabott kötelezettségei teljesítésében, valamint e körülményektől függetlenül sem tekintendő ténylegesen fizetésképtelennek.
7.1.4. Viszonteladó bejegyzett céggel rendelkező gazdasági társaság. Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellene olyan per, csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, vagy olyan hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben megszabott kötelezettségei teljesítésében, valamint e körülményektől függetlenül sem tekintendő ténylegesen fizetésképtelennek.
7.1.5. Viszonteladó szavatol azért, hogy független cégként dolgozik, és jelen szerződés szerinti kötelezettségeit független vállalkozóként hajtja végre. Viszonteladó Disztribútornak vagy Gyártóinak nem képviselője, nem ügynöke, hanem Disztribútortól és Gyártóitól független vállalkozás – ettől letérő látszatot Viszonteladó nem kelthet.
7.1.6. biztributor a jelen ÁSZF tartalmát bármikor egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a biztributor weboldalán történő közzététellel lép hatályba, erről a Viszonteladót külön tájékoztatni nem kell. A módosítás közzétételét követő megrendelésekre már a módosított ÁSZF az irányadó.
7.1.7. Amennyiben jelen ÁSZF és a Viszonteladói Szerződés egyes részei eltérnek egymástól, abban az esetben Viszonteladói Szerződés az irányadó.
7.1.8. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, hatálytalannak vagy bírói úton ki nem kényszeríthetőnek bizonyul, ez a többi rendelkezés, illetve az egész ÁSZF érvényét és hatályát nem érinti. Az érvénytelen, hatálytalan vagy bírói úton ki nem kényszeríthető rendelkezés helyébe az irányadó jog vonatkozó rendelkezése lép.
7.1.9. A biztributor és Viszonteladó közötti jogviszony irányadó joga a magyar jog. Az egyedi megállapodásban, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok előírásai az irányadók a nemzetközi magánjog kollíziós jogának a kizárása mellett. 7.1.10. A szerződő felek a partneri megállapodással kapcsolatos jogvitáikra kikötik értékhatártól függően a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.
7.1.11. A jelen ÁSZF hivatalos nyelve a magyar, idegen nyelvre fordítása kizárólag érthetőségének növelését szolgálja. A magyar és az idegen nyelvű szövegváltozatok közötti értelmezési különbség esetén a magyar szöveg az irányadó, amelynek mindenkor hatályos szövege a biztributor weboldalán megtalálható
7.1.12. Az egyedi szerződéssel kapcsolatos bármilyen jognyilatkozat vagy értesítés – ide értve a Viszonteladó általi megrendelések leadását is- kizárólag írásban érvényes. Az írásban megtett nyilatkozatot a másik féllel érvényesen közölni csak személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), postai kézbesítéssel ajánlott-tértivevényes küldemény formájában, visszaigazolt telefaxban lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen, a tértivevényen, telefax visszaigazoláson megjelölt időpont. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette át, mert e szerződésben megjelölt lakcímére (székhelyére) címzett levelet a posta „nem kereste”, „nem vette át” és az „átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza, vagy „elköltözött”, ill. „ismeretlen” jelzéssel küldi vissza úgy, hogy a lakcímén (székhely) megváltozását a fél valamennyi másik szerződő féllel előzetesen írásban nem közölte.

Budapest, 2023. 09. 22.
biztributor Kft.

Általános szerződési feltételek viszonteladói tevékenységre letölthető PDF formátumban.