Játékszabályzat Bitdefender Ferrari-tesztvezetés

Bitdefender Ferrari-tesztvezetés – Gyorsulj a Bitdefenderrel, és mi elviszünk egy Ferrari-tesztvezetésre!

Felhívás: “Legyél te a leggyorsabb partner! A Magyar Nagydíj napjáig, 2024. július 21-ig hozz legalább 3 dealből összesen 3 millió Ft vagy annál nagyobb értékű Bitdefender Business licenc- vagy add-on-rendelést. Ha az első 15 partner között vagy, elviszünk egy Ferrari F8 Tributo tesztvezetésre!”
 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT a JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat biztributor Kft. (1112 Budapest Kőoltár u. 4/a., adószám: 14229987-243) továbbiakban: Szervező) által szervezett “Gyorsulj a Bitdefenderrel, és mi elviszünk egy Ferrari-tesztvezetésre!” (a továbbiakban: játék) – amit a Szervező edm útján, a közösségi médiában és a biztributor munkatársain keresztül hirdet meg.

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, aki a kiküldött edm útján, a közösségi médiában vagy a biztributor munkatársain keresztül értesült az akcióról, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Résztvevő). 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Résztvevő a való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

Amennyiben a Részvevő jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2024. május 31.-2024. július 21. 

Eredményhirdetés: 2024. július 24.  

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a biztributor által meghatározott feltételeknek meg kell felelnie.   

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremény megnyerésére van lehetőség: Ferrari tesztvezetés. A meghirdetett autó típusa Ferrari-F8-Tributo. Az autó típusa az autók elérhetősége miatt változhat. A tesztvezetés időpontját a Szervező az eredményhirdetés után egyezteti a nyertesekkel. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

A nyertesek megállapítása: azok a Játékosok nyernek, akiknek 2024. július 21-ig legalább 3 dealből összesen minimum 3 millió Ft értékű Bitdefender Business licence vagy add-on rendelés érkezik a Szervezőhöz. A Szervező az első 15 olyan rendelést tekinti nyertes rendelésnek, amit egy partnercég adott le és aminek az összértéke legalább 3 millió Ft és lagalább 3 dealből áll. A Szervező ezeket az információkat a saját, a rendelések nyilvántartására szolgáló rendszeréből kérdezi le, az ott szereplő rendelés datum alapján határozza meg a nyerteseket. 

A nyertesek neveit a biztributor nem teszi közzé online felületein. 

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha: 

  • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; 
  • az értesítő levélre 30 naptári napon belül nem válaszol; 
  • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis rendeléssel vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; 
  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyerteseket az általuk megadott emailcímen értesítjük. 

Amennyiben a nyertes a hirdetést követő 30 naptári napon belül személyes adatainak megadásával nem jelentkezik, úgy a Szervező jogosult új nyertest kisorsolni.

6. Nyeremények kézbesítése

Mivel a nyeremény élmény típusú nyeremény, így külön nem szükséges kézbesíteni. A nyeremény átvétele, akkor teljesül, amikor a nyertes a Szervező által meghirdetett időpontban és helyszínen megjelenik.   

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény élmény teljesülésének érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy, illetéktelen személy rendelés leadása, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra használjuk. 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135003. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

A Játék résztvevőinek adatait a biztributor Kft. a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, 

  • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 
  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. 

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

 

Budapest, 2024. 05. 31. 

biztributor