Játékszabályzat biztributor Partnernap 2024.04.24.

1. A nyereményjáték és a szervező

Jelen szabályzat biztributor Kft. (1112 Budapest Kőoltár u. 4/a., adószám: 14229987-243) továbbiakban: Szervező)) – a saját szervezésű Partnernapján (továbbiakban Rendezvény) hirdet meg – vonatkozik, az alábbi feltételekkel: Rendezvény ideje: 2024.04.24., helyszín: Budapest (a helyszín pontosítás alatt)

2. Kik vehetnek részt a Játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, a Rendezvényen megjelent természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2024.04.24. 09:00-16:00

Eredményhirdetés: 2024.04.24. a rendezvény végén az ebéd kezdete előtt várhatóan 14:00

A Játékon a rendezvényre az esemény hivatalos oldalán https://biztributor.hu/esemenyek/biztributor-partnernap-2024 előregisztrált (2024.03.31-ig) és a regisztrált (2024.04.24-ig) és a rendezvényen megjelent természetes személyek vehetnek részt.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra: 250 000 Ft értékű Ajándékutalvány a Hotel Spirit Sárvár Hotelbe (https://spirithotel.hu/ajandekutalvany/)

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertest kézi sorsolással, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertes nevét a biztributor nem teszi közzé online felületein.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, ha a nyertes a sorsolás pillanatában nincs jelen, a regisztrációjánaál megadott elérhetőségek egyikén értesítjük.

A nyertes Játékos nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

ha nincs jelen a sorsoláskor és az értesítő emailra 30 naptári napon belül nem válaszol;

ha nincs jelen a sorsoláskor és bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Rendezvényen, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertes Játékos a helyszíni sorsoláson szerez tudomást arról, hogy a Játékban nyert.

Amennyiben a nyertes Játékos nincs már a Rendezvény helyszínén, a Szervező értesíti a nyertes Játékost a nyerés tényéről a regisztrációs felületen megadott email címen,illetve telefonon. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítést követő 30 naptári napon belül személyes adatainak megadásával nem jelentkezik, úgy a Szervező jogosult új nyertest kisorsolni.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a Szervező a helyszínen adja át a nyertes Játékosnak. Amennyiben a nyertes Játékos nem tartózkodik már a Rendezvény helyszínén a Szervező értesítést küld neki emailen a nyerés tényéről, melyben a kiküldési címet elkéri. Ezt követően a Szervező futárszolgálattal kézbesíti a nyereményt a nyertes Játékosnak.

A nyertes Játékos kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135003. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a biztributor Kft. a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Budapest, 2024. 03. 21.

biztributor